top of page

Marktforschungsgruppe

Öffentlich·7 Mitglieder

Download Nghị định 83 2017 Nđ-cp


Download nghị định 83/2017/nđ-cp: Tìm hiểu về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy


Bạn có biết về nghị định 83/2017/nđ-cp của Chính phủ ban hành ngày 18/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/9/2017? Đây là văn bản quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, bao gồm các khái niệm, nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và điều kiện liên quan. Nghị định này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước những sự cố, tai nạn có thể xảy ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về nội dung chính của nghị định 83/2017/nđ-cp và cách download nghị định này từ các nguồn uy tín trên mạng.
download nghị định 83 2017 nđ-cpGiới thiệu về nghị định 83/2017/nđ-cp
Nghị định 83/2017/nđ-cp được Chính phủ ban hành ngày 18/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/9/2017. Nghị định này thay thế cho các quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trong Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và các văn bản liên quan. Nghị định này có phạm vi điều chỉnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.


Mục đích của nghị định 83/2017/nđ-cp là nhằm quy định rõ ràng và chi tiết về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, bao gồm các khái niệm, nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và điều kiện liên quan. Nghị định này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước những sự cố, tai nạn có thể xảy ra do thiên tai, hoả hoạn, nổ mìn, sập công trình, tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay các nguyên nhân khác.


Các đối tượng áp dụng nghị định 83/2017/nđ-cp là: • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng được thành lập theo Luật phòng cháy và chữa cháy để thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với hoả hoạn; tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. • Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy là Bộ Công an; Cục Phòng cháy và Chữa cháy; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện , thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn. • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc có khả năng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài nguyên và điều kiện cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy trong công tác cứu nạn, cứu hộ.Nội dung chính của nghị định 83/2017/nđ-cp
Nghị định 83/2017/nđ-cp gồm 5 chương và 32 điều, quy định về các nội dung sau:


Các khái niệm cơ bản về cứu nạn, cứu hộ, sự cố, tai nạn, phòng ngừa sự cố, tai nạn
Nghị định 83/2017/nđ-cp đưa ra các định nghĩa về các khái niệm liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, như: • Cứu nạn là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, y tế để giải thoát người bị kẹt trong các sự cố, tai nạn; giải thoát người bị mắc kẹt trong các hoạt động khai thác khoáng sản; giải thoát người bị mắc kẹt trong các hoạt động du lịch sinh thái; giải thoát người bị mắc kẹt trong các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. • Cứu hộ là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, y tế để giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do các sự cố, tai nạn; giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do thiên tai; giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do các hoạt động khai thác khoáng sản; giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do các hoạt động du lịch sinh thái; giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. • Sự cố là sự việc xảy ra bất ngờ do thiên tai hoặc do con người gây ra làm ảnh hưởng đến an toàn của con người và tài sản. • Tai nạn là sự việc xảy ra bất ngờ do thiên tai hoặc do con người gây ra làm cho con người bị tử vong hoặc bị thương tích về sức khỏe; tài sản bị hư hại hoặc mất mát. • Phòng ngừa sự cố, tai nạn là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý để hạn chế hoặc loại bỏ những yếu tố có khả năng gây ra sự c ố, tai nạn.Bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Nghị định 83/2017/nđ-cp quy định về cách bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bao gồm: • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy được bố trí tại các địa phương, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố, tai nạn; có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; có tầm quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội. • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy được bố trí theo nguyên tắc gần nguồn sự cố, tai nạn; gần người dân và tài sản; gần các đơn vị có khả năng hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ. • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy được bố trí theo mô hình tổ hợp hoặc độc lập, tuỳ theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu vực. • Lực lượng phòng cháy và chữa cháy được trang bị các phương tiện, thiết bị, vũ khí, công cụ, dụng cụ cần thiết để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.Nghị định 83/2017/nđ-cp cũng quy định về các hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: • Tham gia công tác dự báo, phòng ngừa sự cố, tai nạn; tham gia công tác ứng phó với thiên tai; tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. • Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn; khi nhận được yêu cầu của người dân hoặc của các cơ quan có thẩm quyền. • Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. • Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác cứu nạn, cứu hộ cho người dân và các đối tượng có liên quan; tham gia xây dựng và duy trì mạng lưới tình nguyện viên phòng cháy và chữa cháy.Nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Nghị định 83/2017/nđ-cp quy định về các nguyên tắc căn bản trong công tác cứu nạn , cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: • Phải tuân thủ pháp luật, đạo đức, nhân đạo, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tài sản. • Phải nhanh chóng, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, an toàn, bảo mật. • Phải phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, tài nguyên và điều kiện với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. • Phải tôn trọng quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác cứu nạn, cứu hộ.Nghị định 83/2017/nđ-cp cũng quy định về cách thức phối hợp giữa lực lượng phòng cháy và chữa cháy với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cứu nạn, cứu hộ, bao gồm: • Thành lập ban chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ ở cấp trung ương và địa phương để chỉ đạo và điều hành công tác cứu nạn, cứu hộ. • Thành lập đội cứu nạn, cứu hộ ở các đơn vị của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. • Thành lập liên đội cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn có quy mô lớn hoặc phức tạp để tăng cường sức mạnh và hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ. • Tham gia vào các kế hoạch, bản đồ, kịch bản ứng phó với sự cố, tai nạn; tham gia vào các cuộc diễn tập, huấn luyện về công tác cứu nạn, cứu hộ. • Báo cáo kết quả công tác cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan có thẩm quyền; xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.Nghị định 83/2017/nđ-cp cũng quy định về việc bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cứu nạn , cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: • Cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, kỹ thuật về công tác cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác cứu nạn, cứu hộ. • Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài nguyên và điều kiện cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy trong công tác cứu nạn, cứu hộ; tham gia vào các kế hoạch, bản đồ, kịch bản ứng phó với sự cố, tai nạn; tham gia vào các cuộc diễn tập, huấn luyện về công tác cứu nạn, cứu hộ. • Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn; yêu cầu hoặc thông báo cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi xảy ra sự cố, tai nạn; tham gia vào công tác cứu nạn, cứu hộ khi có khả năng và điều kiện.Bảng tổng hợp một số điểm mới của nghị định 83/2017/nđ-cp so với các văn bản trước đó
Để giúp bạn dễ dàng nắm bắt được những điểm mới của nghị định 83/2017/nđ-cp so với các quy định trước đó trong Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và các văn bản liên quan, chúng tôi xin trình bày một bảng so sánh như sau:STT


Nội dung


Quy định trước đó


Quy định mới của nghị định 83/2017/nđ-cp


1


Định nghĩa về cứu nạn, cứu hộ


Không có


Có định nghĩa rõ ràng và chi tiết về cứu nạn, cứu hộ là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, y tế để giải thoát người bị kẹt trong các sự cố, tai nạn hoặc giúp đỡ người bị thương hoặc có nguy cơ bị thương do các sự cố, tai nạn.


2


Đối tượng áp dụng


Chỉ áp dụng cho lực lượn


 • Info

  Willkommen in der Gruppe! Hier können Sie sich mit anderen M...

  Gruppenseite: Groups_SingleGroup
  bottom of page